Selaimesi on vanhentunut!

Päivitä selaimesi tarkastellaksesi tätä verkkosivua kunnolla. Päivitä selaimeni nyt.

×

Evästeet: Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä tätä verkkosivua ja navigoimalla eteenpäin hyväksyt nämä evästeet. Yksityiskohtaisia tietoja evästeiden käytöstä tällä verkkosivustolla löydät tästä. Kiinni

Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

Me otamme vastuun

Toiminta-ajatus

Belimo on sitoutunut kestävään kehitykseen, ja se on osa Belimon toimintaperiaatteita.

Belimo edistää suoraan kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDG). Soveltaessaan UN Global Compact -periaatteita strategiaan, käytäntöihin ja menetelmiin Belimo ei ainoastaan noudata perusvelvollisuuksiaan ihmisiä ja tätä planeettaa kohtaan, vaan luo lisäksi edellytyksiä toimialamme pitkän aikavälin menestykselle.

Periaatteet ihmisoikeuksien, työnormien, ympäristönsuojelun ja korruptiontorjunnan aloilla vastaavat täysin Belimon arvoja ja ohjesääntöjä. 

  • Belimo sitoutuu noudattamaan sovellettavaa lainsäädäntöä ja ympäristönsuojelun määräyksiä, tai jopa ylittämään ne kaikilla tasoilla. 
  • Varmistamme, että resurssejamme käsitellään taloudellisesti, ja vaadimme, että työntekijämme ja alihankkijamme tekevät samoin. Vältämme ympäristöä tarpeettomasti vaarantavien ja vaikeasti hävitettävien aineiden ja materiaalien käyttöä.
  • Olemme tietoisia energiankulutuksesta tuotteidemme valmistuksen ja käytön aikana, ja kehitämme innovatiivisia tuotteita, jotka käyttävät resurssejamme tehokkaasti.
  • Mittaamme ympäristövaikutuksemme kriittisiä tekijöitä ja kehitämme prosessejamme jatkuvasti vähentääksemme niiden ympäristövaikutusta. 
  • Pyrimme toimittamaan asiakkaillemme tuotteita, jotka parantavat energiatehokkuutta heidän sovelluksissaan.

 

Vaikutuksemme määrittäminen

Belimo liittää kestävään kehitykseen paitsi tavoitteen minimoida omien liiketoimintaprosessiensa CO2-vaikutukset, myös niiden myönteisten vaikutusten lisäämisen, joita Belimo-tuotteiden käytöstä kentällä seuraa

Belimon valmistamat tuotteet helpottavat sovellusratkaisuja, joilla voidaan luoda mitattavia kestävyyshyötyjä energian säästämiseksi rakennusten LVI-järjestelmissä. Kyseiset järjestelmät kuluttavat energiaa, jotta saataisiin aikaan mahdollisimman mukavat rakennukset ja huonetilat. LVI-säätöjärjestelmä, johon Belimon kenttälaitteet on integroitu, on suunniteltu mukavuusparametrien (lämpötila, ilmankosteus, CO2-taso) tarkkaan säätöön ja lisäksi lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointiprosessien toteuttamiseen mahdollisimman energiatehokkaalla tavalla. Belimo määrittää energiatehokkaisiin säätökomponentteihin liittyvät standardit esimerkiksi vähäisen tehontarpeen toimilaitteilla, ilmakuplatiiviillä, vuotamattomilla palloventtiileillä sekä Belimo Energy Valve™ -venttiileillä, joilla optimoidaan lämpöenergian virtaukset rakennuksissa. 

Mallinnusta kuudessa vaiheessa

Myönteisten energiavaikutusten määrittämiseksi Belimo on luonut mallin, joka arvioi Belimon kenttälaitteiden elinkaarivaikutusta tyypillisessä LVI-järjestelmässä. Energiavaikutusten mallinnukseen valittiin edustajaksi tavallinen ilmankäsittely- ja ilmanvaihtojärjestelmä, joka sisältää yhden ilmankäsittely-yksikön sekä 25 jäteilma-aukkoa ilmamäärän säädöllä (IMS). Oletuksena käytettiin tyypillisiä globaaleja lämpökuormia, jotka koskevat lämmitystä ja jäähdytystä sekä ilmanvaihdon sähköenergiaa. Sitten malli laski, millaiset vaikutukset kahdenlaisilla tyypillisillä Belimo-kenttälaitteilla, joita myydään suuria määriä kyseisiin sovelluksiin, on energiansäästöön. Ilmapuolen sovellusten osalta valittiin IMS-säätimen toimilaite LMV-D3-MP. Vesipuolen sovellusten osalta valittiin R202516-S2-venttiili yhdistettynä venttiilin toimilaitteeseen LR24A-SR. Tätä kokoonpanoa käytetään usein ilmankäsittely-yksiköissä. 

Energipåverkansmodellen är strukturerad längs sex livscykelsteg för en styrkomponent med en förväntad livslängd på 15 år medans den faktiska livslängden för Belimos styrkomponenter ofta är 20 år eller längre

CO2-vaikutuksia koskevan laskelman tulos

Belimo-venttiilin ja -toimilaitteen energiansäästövaikutus (vaihe 5) on 21:stä (ilmapuoli) 32:een (vesipuoli) kertaa suurempi kuin kaikista vaikuttavista tekijöistä tuleva vaikutus painotetun keskiarvon ollessa 24. Tämä johtaa hiilidioksidin torjunnan nettovaikutukseen, jonka suuruus on 1 068,3 kg hiilidioksidiekvivalenttia (CO2e) venttiiliä ja toimilaitetta kohden 15 vuoden elinkaaren aikana. Ilmapuolen toimilaitteille tämä arvo on 1 051,7 kg hiilidioksidiekvivalenttia laitetta kohden. Vuonna 2019 toimitettiin 5 130 tuhatta uutta ilmapuolen toimilaitetta ja 2 025 tuhatta venttiiliä ja toimilaitetta, joten kyseiset laitteet auttavat tulevan elinkaarensa aikana ehkäisemään 7,6 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Tämä vastaa haitallisia päästöjä, jotka aiheutuisivat keskikokoisen auton ajamisesta 600 000 kertaa maailman ympäri. Pienillä Belimo-laitteilla on siis todellakin suuri vaikutus energiankulutukseen ja ympäristöömme.

Tarjotakseen sidosryhmilleen parempaa läpinäkyvyyttä Belimo ryhtyi kehittämään kestävää kehitystä koskevaa raportointiaan edelleen maailmanlaajuiseen raportointialoitteeseen (Global Reporting Initiative, GRI) sisältyvän kansainvälisen raportointikehyksen perusteella. GRI on valtioista riippumaton organisaatio, ja se tarjoaa systemaattisen ja kattavan kehyksen, josta on tullut maailmanlaajuinen standardi yritysten ja muiden organisaatioiden kestävää kehitystä koskevalle raportoinnille.

Yhteisö ja yhteiskunta

Arvot ja ohjesäännöt heijastavat niihin liittyvää sosiaalista vastuuta paitsi itse yhtiölle, myös sen liiketoimintaympäristölle. Belimon alihankkijat tukevat useita paikallisia voittoa tavoittelemattomia organisaatioita sekä urheilun että kulttuuritapahtumien alalla.

Työntekijät ovat yhtiön arvokkain omaisuus. Heidän terveytensä, turvallisuutensa ja tyytyväisyytensä ovat ensisijaisen tärkeitä. Sisäinen koulutusohjelma mahdollistaa sen, että tiedot ja taidot voidaan aina pitää vastuualueiden tasolla.

Integriteettikanava

Belimon päämääränä on harjoittaa liiketoimintaansa korkeita eettisiä standardeja ja sovellettavaa lainsäädäntöä noudattaen. Jokaista kannustetaan raportoimaan vapaan kilpailun, vienti- tai tuontimääräysten, ympäristönsuojelun tai työturvallisuuden rikkomuksista sekä korruptio-, petos- ja kavallustapauksista. Emme hyväksy toimintaa, joka on lainsäädännön tai ohjesääntöjemme vastaista. 

Ohjesäännöt

Belimon toiminta-ajatus sisältää tärkeimmät yhtiötä ohjaavat periaatteet ja perusarvot. Kaikki työntekijät auttavat muovaamaan Belimon yrityskulttuuria, joten on tärkeää, että jokainen heistä ymmärtää ja omaksuu oman henkilökohtaisen vastuunsa.

Belimon päämääränä on hallita liiketoimintaansa korkeita eettisiä standardeja ja sovellettavaa lainsäädäntöä noudattaen. Työntekijöiden tulee toimia sen mukaisesti. Tämä asenne ei ole tärkeä vain Belimon hyvän maineen säilyttämiseksi ja mahdollisten siviili- tai rikoslain mukaisten sanktioiden estämiseksi, vaan se myös heijastaa Belimon arvoja.

The production, logistics and administration building in Danbury (CT, USA) has been built in compliance with the LEED Gold Standards for sustainable construction. The Belimo sites in Hinwil and Danbury apply the international environmental management standard ISO 14001. Every year, Belimo reports its energy and greenhouse gas footprints to the CDP (Carbon Disclosure Project) organization.

Belimo adheres to the RoHS environmental directive, which prohibits the use of substances that are harmful to the environment. The suppliers also commit not to use any of the banned substances in the parts they deliver.